९८२२२ ९५६१० / ०२० - २५४४ ०३६२
संपर्क / चौकशी

देणगी देण्यासाठी खालील बँक खात्यात देणगी जमा केल्यास देणगीदाराने त्याचे नाव व त्या संबंधीचे तपशील पोस्टाने अथवा संकेतस्थळावरील संपर्क / चौकशी अर्ज भरून पाठवावे, देणगीदाराला देणगीची रीतसर पावती पोस्टाने व इ - मेल द्वारा पाठवली जाईल.

संपर्क साधा
संपर्क

श्री व्याघ्रेश्वर कुलस्वामी परिवार.
४, 'रमा - माधव',
१०५ / २, नारायण पेठ,
पुणे ४११ ०३०


९८२२ २९५ ६१० / ०२० - २५ ४४० ३६२

देणगी प्रकार


  • 1. भक्तनिवास

  • 2. मंदिर व परिसर जिर्णोद्धार

  • 3. लघुरुद्र/ महारुद्र

बँक डिटेल्स


Central Bank of India, Deccan Gymkhana branch, Pune.
SB A/C No. 1014330094, IFSC : CBIN0280655
State Bank of India, Dapoli Branch, Dist. Ratnagiri.
SB A/C No. 11325447697, IFSC : SBIN0001047